Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЕЛЕНАГАЗ

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!  Елена инвест ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 

Общи условия

www.elenagas е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Елена инвест ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от Елена инвест ООД.

Елена инвест ООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока Елена инвест ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Елена инвест ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Елена инвест ООД чрез elenagas.com на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

Автоматично изчислените цени на куриерските услуги в сайта са приблизителни.

Елена инвест ООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

Елена инвест ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.elenagas.com”.

Елена инвест ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.

Елена инвест ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Елена инвест ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

Права и задължения на страните

Елена инвест ООД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;
 • да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Елена инвест ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Елена инвест ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

 • Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;
 • Върнатата стока е получена в офиса на Елена инвест ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;
 • Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и други куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Лични данни

Елена инвест ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Елена инвест ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Елена инвест ООД чрез “www.elenagas.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията

Елена инвест ООД чрез “www.elenagas.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

Отговорност

Елена инвест ООД чрез “www.elenagas.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Елена инвест ООД чрез “www.elenagas.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Елена инвест ООД.

 

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Елена инвест ООД , съобразно българското законодателство.

 

Гаранционни условия

Фирма Елена инвест ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

 

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

 • Повреди, причина за които е съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

Допълнителни условия:

Елена инвест ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.